dimarts, 10 d’abril de 2012

EL PLE DEL 29 DE MARÇ


El passat 29 de març va tenir lloc el ple ordinari. En ell es va poder aprovar amb els vots a favor d’UMdC, ICV, PSC i ERC i l’abstenció d’ARA Reagrupament, PP, PVA i CIU, un PLA D’AJUST impulsat pel govern central per tal que els ajuntaments de l’Estat puguin fer front als seus deutes.
És un pla d’ajust a 10 anys vista, amb el qual s’ha hagut de treballar amb un marge de 15 dies per poder adherir-s’hi, dons el govern central es va posar en contacte amb els consistoris per tirar-ho endavant el passat 15 de març. Durant aquests dies s’ha treballat en la recerca de factures pendents susceptibles de ser incloses en el pla d’ajust.
Algunes d’aquestes factures a mode d’exemple, pertanyen a litigis de l’any 1985, perduts i que el jutjat ara ha instat l’Ajuntament per liquidar. La majoria, però, pertanyen al darrer trimestre del 2011.
D’ençà que l’actual equip de govern va iniciar el seu mandat, amb prou feines ha pogut anar pagant les nòmines dels treballadors. A més dels deutes acumulats els darrers anys, ha hagut de fer front a l’impagament actual de més de 300.000 euros en subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal.
Durant el ple va haver certa controvèrsia a la legitimitat o no de pagament d’una factura que resta pendent de pagament per la confecció del mural de la Plaça de la Masia de Can Turu. Encara que a les comissions informatives l’oposició va ser informada pertinentment de la validesa d’aquesta, CIU i PVA insisteixen que és una factura pagada per feines fetes i mal portades a terme. Això no és correcte: l’empesa proveïdora va realitzar una part del mural que va cobrar al seu dia. Així mateix va realitzar una altre part del mural que encara no ha cobrat, i la factura que CIU i PVA recorden com a improcedent, pertany a una feina de reparació per una feina mal feta que ja va ser rebutjada en el seu moment.
Gràcies a aquest pla d’ajust l’Ajuntament podrà fer front al pagament de factures pendents per import d’un milió d’euros.

dissabte, 2 de juliol de 2011

COMUNICAT DELS GRUPS POLÍTICS QUE CONFORMEN L’ACORD DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE VILADECVALLS

                   Els partits polítics que conformem l’actual govern a l’Ajuntament de Viladecavalls, una vegada informats de l’actual situació econòmic-financera del nostre Ajuntament, per part de la fins ara Alcaldessa Sra. Regina Parellada, del fins ara  Regidor d’Hisenda Pública Sr. Antoni Raso i del  Secretari-Interventor Sr. Manel Benito i Gironès, fem la següent declaració pública, adreçada especialment a tots els veïns i veïnes del poble i treballadors i treballadores municipals:

               Que el saldo de tresoreria situat a les diferents comptes corrents que disposa el nostre Ajuntament, no arriba als 200.000 €, en data 10 de juny d’enguany.

               Que el rati d’endeutament, una vegada considerats alguns deutes no reconeguts en l’actual pressupost, supera els límits que l’actual Llei d’Hisendes Locals, considera com a correctes. 

                Que l’Ajuntament té diferents judicis en curs, alguns ja amb sentència definitiva contraria als interessos econòmics de l’Ajuntament, que pujarien al voltant dels 2,5 mill. d’euros, més possibles interessos i despeses. Alguns d’aquests litigis, és remunten a l’exercici 2.002.

                 Que l’Ajuntament, té un grup de factures no comptabilitzades i no pagades, corresponents a obres efectuades els anys 2007, 2008 i  2.009, i per les quals no hi havia partida als pressupostos municipals, per un import total de 1.287.000 euros. Aquestes factures varen ser objecte d’una auditoria tècnica que va determinar que el seu import hauria d’haver estat d’uns 897.000 euros. Donat que això afecta a diferents industrials, ha donat lloc a un important grup d’expedients, amb variacions posteriors, els quals es troben en fases diferents  per a la seva resolució, amb la complexitat administrativa i dedicació que això comporta.
      
                Que l’empresa Viladecavalls Multigestió, SLU , propietat 100% de l’Ajuntament, necessitaria 1.350.000 mill. d’euros aproximadament, per  acabar la promoció de pisos del carrer de les orenetes. Cal afegir a aquest passiu, l’actual hipoteca que a 31/12/2010 pujava 8,8 mill. d’euros, de la que ja s’acabat el període de carència i per tant a partir d’ara començarem a retornar també el capital.
       
                 Que a 31/12/2010 , l’endeutament net del nostre Ajuntament, sense tenir en compte l’empresa Viladecavalls Multigestió, ascendia a 6.594.000 euros, segons consta al Ministeri d’Economia i Hisenda.

                 Que una vegada assumida la magnitud d’aquest endeutament, revisem dos informes econòmics, (auditories), redactats per la Diputació de Barcelona, referents als exercicis 2.007 , 2.008 i 2.009 , pel que sembla principal origen d’aquest desequilibri financer, en els quals ja hi constant recomanacions com la de dur a terme un pla de sanejament financer, (que no es va dur a terme), i en els que es posen de manifest:          “La manca de controls legals en alguns procediments administratius ...”
          “Que les despeses corrents no disposen d’alguns controls legals significatius, no existint fiscalització ( es a dir control) prèvia de les esmentades despeses “
          “Que per determinats processos inversors, no s’ha seguit la Llei de Contractes de l’Administració Pública, no havent-se formalitzat  els expedients de contractació que estipula la llei” ,  etc ...  


               Que arribat a aquest punt, i a  dia d’avui, ens veiem amb l’obligació d’informar a tots els veïns i veïnes de Viladecavalls així com als treballadors i treballadores  municipals,  de la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament.

               Per part de l’actual equip de govern d’aquest Ajuntament, i donant compliment a un dels nostres principals objectius que és la transparència en la gestió, donem per finalitzat aquest comunicat.

                Creiem que ara es el moment en el que tothom  ha de fer  la seva reflexió ...


Viladecavalls, a 27 de juny del 2.011  

BASES DE L’ACORD DE GOVERN DEL MUNICIPI DE VILADECAVALLS (2011-2015)

REUNITS

Carles Rodríguez, en nom del grup municipal d’ICV-EUiA; Regina Parellada, en nom del grup municipal UMdC; Antonio Navarro, en representació del grup Municipal PSC-PM; Glòria Ullés, en representació del grup municipal d’ ERC i,  Josep Sort, en representació del grup municipal Ara-Reagrupament

MANIFESTEN

Amb la representació democràticament sorgida de les eleccions locals del dia 22 de maig al municipi de Viladecavalls,  des de la sobirania política i en atenció a que cap formació política de les que es presentaven al municipi va obtenir majoria absoluta, les organitzacions polítiques  sota signants, acorden establir conjuntament un pla d’actuació municipal a fi i efecte de garantir  la governabilitat  i l’estabilitat de l’administració municipal per al període 2011-2015.

Són principis fonamentals d’aquest acord la confiança, la transparència, el respecte i la lleialtat entre els membres del govern i l’Alcalde, essent aquest últim el garant dels mateixos al llarg d’aquest mandat.

Els partits ICV-EUiA, UmdC, PSC, ERC i Ara-Rcat acorden formar coalició i governar conjuntament aquest Ajuntament, avantposant a qualsevol consideració ideològica i personal l’interès del poble. Un poble que no només mereix, sinó que necessita amb urgència un canvi en les formes de fer política, estabilitzar les finances municipals i recuperar la confiança en els seus representants i les seves institucions.
Amb el nostre gest, avui, hem honorat la paraula “política”, tant malmesa darrerament. I conscients de la importància d’aquest moment, cadascun dels partits hem sabut renunciar a una part per aconseguir el tot. I deixar de costat les discrepàncies personals o ideològiques per donar pas a allò que realment ens uneix: l’estimació per un poble que ens ha vist néixer o ens ha acollit.

ACORDS

Primer.- Àmbit programàtic

Després d’haver analitzat amb profunditat els programes electorals de ICV-EUiA, UMdC, PSC, ERC i Ara-Rcat, hem constatat que existeixen nombroses  coincidències. És en aquest sentit que, en un període no superior a tres mesos, presentarem el Pla d’Actuació Municipal (PAM) on constaran, tant les actuacions prioritàries del nou govern, com la planificació i l’ execució de les mateixes. El PAM es revisarà mensualment.

Es donarà prioritat a les següents línees estratègiques:
1. Lluita contra la crisi: Sanejament progressiu de les finances municipals amb mesures que garanteixin l’equitat i alhora l’austeritat. Priorització de les inversions amb major rendibilitat social.
2. Noves formes de governar: Establir espais de governança i presa de decisions compartides amb els agents socials i economics del municipi mitjançant la participació ciutadana.
3. Dinamització econòmica: Plans d’actuació en matèria de polítiques d’ocupació i suport a l’emprenedoria.
4. Aposta pels serveis públics de qualitat amb un posicionament ferm i clar davant de qualsevol retallada dels serveis bàsics.
5. Garantir la cohesió social i territorial de tots els nuclis de població i refermar la identitat de poble.
6. Dinamització de la vida social i associativa del poble de forma transversal que fomenti el treball voluntari i el bon veïnatge.
7. Desenvolupament urbanístic sostenible i respectuós amb el medi ambient.
8. Interelació i cooperació constants amb els municipis veïns de la comarca i institucions supramunicipals per tal d’optimitzar recursos i sumar esforços per fer front als nous temps.

Segon.- Àmbit de responsabilitats

El nou govern que sorgeix de l’aplicació d’aquest acord, implica compartir les responsabilitats de govern per part dels cinc grups signants.
Els membres de l’equip de govern es comprometen a evitar duplicitats i contradiccions i treballar les seves regidories de manera transversal i de manera conjunta amb la resta de l’equip de govern.

De comú acord, s’estableix un organigrama que té per objectius millorar l’eficàcia, el funcionament, la transparència i l’accessibilitat de l’estructura política i administrativa de l’Ajuntament. És en aquest sentit que volem avançar de forma decidida en la modernització de l’administració, tot adequant-la a les necessitats actuals i apropant-la a la ciutadania.

Convenim que durant aquest mandat, l’organigrama es mantindrà estable.
(Nota: S’adjunta annex 1. Organigrama on consten les persones responsables, la distribució de les àrees competents i els àmbits que abasten.)

En la sessió de constitució del ple de l’ Ajuntament el passat 11 de juny de 2011, els regidors sota signants del present d’acord, van donar el seu recolzament a la candidatura presentada per Carlos Rodríguez (ICV-EUiA).     L’ esmentada persona ostentarà l’alcaldia fins a esgotar el mandat municipal.

La Junta de govern estarà integrada per 5 membres: l’Alcalde i 4 membres distribuïts de la manera següent:  1 membre de l’UMdC; 1 del PSC-PM;            1 d’ ERC, i 1 d’Ara -RCat.

Les tinències d’alcaldia seran atorgades de la manera següent:

·         1r tinent d’alcalde d’UMdC
·         2n tinent d’alcalde de PSC
·         3r tinent d’alcalde d’ERC
·         4rt tinent d’alcalde d’Ara-Rcat

Per tal de donar rellevància a aquest pacte, la presència dels tinents d’alcalde serà l’adequada al seu càrrec. L’agenda d’actes públics locals haurà de comunicar-se als regidors de l’equip d govern

S’acorda el règim de dedicació exclusiva a l’alcalde.

Es garantirà la representació del cinc partits signants en els òrgans supramunicipals (consorcis, mancomunitats, ...) i empreses municipals en la manera que es determini segons el nombre de representants municipals.

Els acords de govern es prendran per unanimitat.

Tercer.- Dotació econòmica de les àrees de responsabilitat

Pel que fa a la dotació pressupostària de cada àrea aquesta es farà tenint en compte les prioritats establertes en el PAM.

Per la confecció dels pressupostos anuals de la corporació es farà una reunió especifica entre els cinc grups municipals per tal d’establir criteris generals atenent a les prioritats establertes en el Pla d’Actuació Municipal.

Quart.- Seguiment del pacte

Per tal de mantenir l’esperit d’aquest pacte i el seu compliment, alhora que per cercar l’acord i el consens en la solució de problemes i/o nous projectes que en el futur es puguin plantejar, es constituirà una Comissió de Seguiment que estarà formada per representants de les cinc forces polítiques.

La presidència d’aquesta Comissió recaurà en l’alcalde i la convocarà per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol de les cinc forces polítiques signants.

Aquesta comissió valorarà també el grau de compliment del PAM.
Cinquè.- Vigència del pacte

La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a 2011-2015, i es considerarà sense efecte en el moment en què algun dels cinc grups municipals que el conformen decideixi apartar-se’n. Serà condició prèvia per a desvincular-se del pacte la convocatòria d’una reunió de la comissió de seguiment per tal d’analitzar la situació. Així mateix el present pacte podrà ser modificat per un nou acord entre les parts representades si les circumstàncies així ho aconsellessin.Sisè. Gestió de la discrepància

Les cinc forces polítiques som conscients que hi haurà decisions importants on serà difícil arribar a un acord global que satisfaci les cinc parts. L’objectiu serà consensuar aquestes decisions treballant conjuntament i amb igualtat de condicions.

Pel que fa a qüestions que no afectin estrictament a la vida municipal hi haurà llibertat de posicionament i de vot.

Les parts es comprometen a sotmetre les discrepàncies i/o incompliments derivats de l’aplicació i/o interpretació del present acord a la comissió paritària del seguiment del pacte que anteriorment s’ha descrit.

Pel que fa a qüestions estrictament municipals no és faran declaracions a mitjans de comunicació sense haver-ho tractat abans en una reunió de l’equip de govern.

I, en prova de conformitat i en representació dels respectius regidors i regidores electes, signen les persones que encapçalen el document.

dilluns, 13 de juny de 2011

Acord polític de consens pel govern de Viladecavalls

Els partits ICV-EUiA, UmdC, PSC, ERC i Ara-Rcat acorden formar coalició i governar conjuntament aquest Ajuntament, avantposant a qualsevol consideració ideològica i personal l’interès del poble. Un poble que no només mereix, sinó que necessita amb urgència un canvi en les formes de fer política, estabilitzar les finances municipals i recuperar la confiança en els seus representants i les seves institucions.
Amb el nostre gest, avui, hem honorat la paraula “política”, tant malmesa darrerament. I conscients de la importància d’aquest moment, cadascun dels partits hem sabut renunciar a una part per aconseguir el tot. I deixar de costat les discrepàncies personals o ideològiques per donar pas a allò que realment ens uneix: l’estimació per un poble que ens ha vist néixer o ens ha acollit.
Avui, Viladecavalls tanca una llarga i fosca etapa de la seva història política que mai més ha de repetir-se. Avui, els veïns hem guanyat, i el Carles, la Regina, l’Antonio, la Glòria i el Josep, en nom de tots aquells a qui representem cridem amb una sola veu:

VISCA VILADECAVALLS!!!

diumenge, 22 de maig de 2011